Thursday, May 21, 2009

Doa Selepas Solat


"Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi MahaPenyayang segala puji bagi Allah Tuhan Pentadbir seluruhalam. Pujian yang melengkapi nikmat-Nya, dan pujian yangmenambahkan kelebihan-Nya, wahai Tuhan kami, bagiMusegala puja-puji sebagaimana patut kerana kebesaranzatMu dan agung kekuasaanMu”

“Ya Allah! Tolonglah kami supaya ingat kepadaMu,syukur kepadaMu dan elok ibadah kepadaMu.”

“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kesusahandan kedukaan. Aku berlindung kepadaMu dari lemahkemahuan dan kemalasan.Aku berlindung kepadaMu darisifat pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadaMudari banyak hutang dan kezaliman manusia.”

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi MahaMengasihani, segala puji adalah semata-mata untuk Allah,Tuhan Pemerintah alam. Selawat dan salam adalah untukjunjungan besar semulia-mulia Nabi dan Rasul dan begitujuga ke atas keluarga serta sahabat baginda kesemuanya.
Ya Allah! Ya Tuhan kami, sesungguhnya kamimemohon supaya Engkau memelihara kami. KepadaMulah kamipertaruh agama kami. Ahli keluarga kami, harta-hartakami. Ya Allah, jadikanlah kami dan mereka itu di dalampemeliharaan, perlindungan, keamanan dan penjagaanMudaripada semua syaitan, dan yang mempunyai mata yangmempunyai kedengkian dan yang mempunyai kejahatan.Sesungguhnya Engkau di atas tiap-tiap sesuatu itu MahaBerkuasa.”

“Ya Allah! Perbaikilah perdamaian kami dan lembutkanantara hati-hati kami dan tunjukkan kami jalankeselamatan dan lepaskan kami daripada kegelapan kepadacahaya dan jauhkan kami daripada sebarang kejahatansamada yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah,berkatilah pada pendengaran dan penglihatan kami danhati-hati kami dan isteri kami dan keturunan kami danberilah kami taubat, sesungguhnya Engkau Maha Memberitaubat lagi Maha Penyayang dan jadikanlah kami syukur diatas nikmat-nikmatMu, memuji dengan nikmat pemberianMumenerima dengan pemberian akan nikmatMu dan sempurnakannikmatMu ke atas kami.”

“Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebajikandunia dan kebajikan di akhirat dan pelihara kamidaripada azab neraka. Rahmat Allah ke atas penghulu kita,Nabi Muhammad (S.A.W) ke atas keluarga dan para sahabatsemuanya. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai sifatkemuliaan daripada apa yang mereka gambarkan. Dan,kesejahteraan ke atas segala Rasul dan segala pujisemata-mata untuk Allah yang memerintah sekelian alam.”

No comments:

Post a Comment